Klauzule indeksacyjne i tabele kursowe banków – stanowisko UOKIK

W dzisiejszej publikacji poruszony zostanie temat istotnego stanowiska Prezesa UOKiK w sprawie klauzul indeksacyjnych oraz tabel kursowych banku. Tytułem wstępu należy wyjaśnić, że zgodnie z art. 31d u.o.k.k., Prezes UOKiK przedstawia sądowi istotny dla sprawy pogląd, jeśli przemawia za tym interes publiczny, a sprawa dotyczy ochrony konsumentów. Tak też było …

Ochrona konsumenta na podstawie prawa unijnego – na mocy dyrektywy 93/13.

W dzisiejszej publikacji skupimy się na ciekawym wyroku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), w którym określony został zakres ochrony, która przysługuje konsumentowi w przypadku umowy o kredyt frankowy z bankiem. TSUE jednoznacznie opowiedział się za stanowiskiem, że taka ochrona przysługuje konsumentowi zarówno podczas trwania umowy o kredyt frankowy oraz po …

Właściwość miejscowa sądów w sprawach frankowych po nowelizacji kpc

Odciążenie Sądu Okręgowego w Warszawie. Pozwy frankowiczów będą kierowane do sądów miejsca zamieszkania powodów. Syntetyczny opis nowelizacji procedury cywilnej. Od 15 kwietnia 2023 r. frankowicze kierują swoje pozwy do sądu w okręgu, w którym mieszkają. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie …

Dokumenty potrzebne do analizy kredytu frankowego

Jakie dokumenty są niezbędne, aby kancelaria prawna mogła dokonać analizy umowy konkretnego kredytu frankowego? Wskazówki praktyczne dla Klientów. Spory frankowe stanowią w obecnych czasach dużą część wszystkich sporów sądowych w naszym kraju. Od momentu wytoczenia pierwszego powództwa przeciwko bankowi w zakresie umowy kredytu hipotecznego udzielonego w walucie franka szwajcarskiego (CHF), …

Przedawnienia roszczeń związanych z kredytami CHF

Przedawnienie roszczeń z kredytów frankowych – wprowadzenie. Dzisiejsze zagadnienie będzie poświęcone tematyce przedawnienia roszczeń związanych z kredytami frankowymi (CHF) w kontekście aktualnego wyroku – Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) oraz uchwały – Sądu Najwyższego (SN). Tytułem wstępu należy wskazać, że orzeczenia TSUE mają doniosłe znaczenie dla interpretacji unormowań prawa krajowego, …

Ugoda z bankiem w zakresie sporu frankowego

Ostatnimi czasy pojawia się spora ilość tematów związanych z ugodami, które można zawierać z bankami w przypadku toczącego się sporu frankowego. W dzisiejszej publikacji skupimy się właśnie na zagadnieniu ugody z bankiem. Czym jest ugoda z bankiem? W pierwszej kolejności należy wyjaśnić, że co do zasady to banki występują z …

Skutki prawne zaprzestania płatności rat kredytowych z pominięciem procedury sądowej

ZAWIESZENIE PŁATNOŚCI RAT KREDYTOWYCH CHF Przepisy kodeksu postępowania cywilnego przewidują możliwość zabezpieczenia powództwa. W przypadku spraw dotyczących unieważnienia kredytów frankowych zabezpieczenie takie sprowadza się do wydania postanowienia przez Sąd na mocy którego kredytobiorca uprawniony będzie do powstrzymania się od płacenia na rzecz banku do chwili prawomocnego zakończenia postępowania sądowego należnych …

Praktyczne aspekty zabezpieczenia powództwa o unieważnienie kredytu CHF

Możliwość uzyskania zabezpieczenia powództwa o unieważnienie kredytu CHF zależy od spłaty przez frankowicza kapitału udzielonego mu przez bank kredytu. W takim wypadku sąd może orzec wstrzymanie obowiązku dokonywania przez kredytobiorcę płatności bieżących rat kredytu oraz zakaz złożenia przez bank oświadczenia o wypowiedzeniu umowy kredytowej i podania do Biura Informacji Kredytowej …