Praktyczne aspekty zabezpieczenia powództwa o unieważnienie kredytu CHF

Możliwość uzyskania zabezpieczenia powództwa o unieważnienie kredytu CHF zależy od spłaty przez frankowicza kapitału udzielonego mu przez bank kredytu. W takim wypadku sąd może orzec wstrzymanie obowiązku dokonywania przez kredytobiorcę płatności bieżących rat kredytu oraz zakaz złożenia przez bank oświadczenia o wypowiedzeniu umowy kredytowej i podania do Biura Informacji Kredytowej informacji o zaprzestaniu płacenia rat przez kredytobiorcę.

Wydanie postanowienia zabezpieczającego powoduje, że postępowanie o stwierdzenie nieważności umowy kredytowej ulega wydłużeniu średnio o około pół roku, gdyż zarówno frankowiczowi jak i bankowi przysługuje możliwość zaskarżenia niekorzystnego dla siebie rozstrzygnięcia.

uniewaznienie-kredytu-chf

W przypadku wydania przez Sąd zabezpieczenia powstaje pytanie co będzie odsetkami za czas wstrzymania płatności rat jeśli finalnie Sąd nie stwierdzi nieważności umowa kredytu. Zdania są podzielone. Zdaniem niektórych prawników udzielenie zabezpieczenia odpowiada darmowym wakacjom kredytowym gdyż kredytobiorca zaprzestając płatności rat w oparciu o orzeczenie sądu nie opóźnia się ze spłatą raty kredytu . Zdaniem innych bank będzie mógł żądać zapłaty odsetek za okres korzystania z kredytu przy czym nie będą to odsetki karne za opóźnienie w płatności.

W praktyce możliwość uzyskania zabezpieczenia zależy wyłącznie od sądu do którego trafia sprawa a nawet od osoby sędziego. Najbardziej przychylnym w tym zakresie jest XXVIII Wydział Cywilny w Sądzie Okręgowym w Warszawie (tzw. Wydział Frankowy), który w 90% spraw wydaje zabezpieczenia. W pozostałych sądach w kraju udzielnie zabezpieczenie jest raczej wyjątkiem. Problemem w Warszawie natomiast jest czas oczekiwania na rozpoznanie sprawy. Na przykład pozew złożony przez moją Kancelarię w SO w Warszawie na początku listopada 2022r. uzyskał sygn. akt o numerze wysokości niemalże 30000 a pozew złożony w tym samym czasie w Sądzie Okręgowym w Gdańsku otrzymał sygnaturę z numerem dziesięć razy niższym przy czym Wydział I Cywilny Sadu Okręgowego w Gdańsku rozpoznaje nie tylko sprawy frankowe. Rozpoznanie sprawy w obszarze gdańskim bez wniosku o zabezpieczenie zajmuje średnio około 2-2,5 roku w dwóch instancjach natomiast w sądzie warszawskim jest to czas rozpoznania sprawy tylko w pierwszej instancji. Chociaż zarówno w Sądzie Okręgowym w Gdańsku jak i Warszawie odnotowuje się wyraźne wydłużenie czasu rozpoznania sprawy w pierwszej instancji.