Zadośćuczynienia

ROSZCZENIA Z TYTUŁU PONIESIONYCH OBRAŻEŃ I SZKÓD W WYPADKACH DROGOWYCH, WYPADKACH W ROLNICTWIE I INNYCH ZDARZENIACH LOSOWYCH

Pomagamy ustalać zakres i wysokość należnych roszczeń dla osób poszkodowanych, zgłaszamy roszczenia osób poszkodowanych wobec ubezpieczycieli lub sprawców szkody, weryfikujemy decyzje ubezpieczycieli, zapewniamy zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych, których przedmiotem jest:
• zadośćuczynienie za doznaną krzywdę,
• zwrot kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją,
• rentę uzupełniającą, stanowiąca wyrównanie różnicy w dochodach poszkodowanego,
• rentę na zwiększone potrzeby powstałe po wypadku,
• zwrot utraconych zarobków.

W przypadku śmierci poszkodowanego zapewniamy pomoc dla rodzina i osób bliskich zmarłemu w sprawach związanych z roszczeniami o:
• zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, będące formą jednorazowego świadczenia pieniężnego, mającego na celu złagodzenie cierpień fizycznych i psychicznych,
• odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej,
• zwrot kosztów pogrzebu,
• rentę alimentacyjną, dla osób na których ciążył obowiązek alimentacyjny.