Skutki prawne zaprzestania płatności rat kredytowych z pominięciem procedury sądowej

ZAWIESZENIE PŁATNOŚCI RAT KREDYTOWYCH CHF Przepisy kodeksu postępowania cywilnego przewidują możliwość zabezpieczenia powództwa. W przypadku spraw dotyczących unieważnienia kredytów frankowych zabezpieczenie takie sprowadza się do wydania postanowienia przez Sąd na mocy którego kredytobiorca uprawniony będzie do powstrzymania się od płacenia na rzecz banku do chwili prawomocnego zakończenia postępowania sądowego należnych …

Praktyczne aspekty zabezpieczenia powództwa o unieważnienie kredytu CHF

Możliwość uzyskania zabezpieczenia powództwa o unieważnienie kredytu CHF zależy od spłaty przez frankowicza kapitału udzielonego mu przez bank kredytu. W takim wypadku sąd może orzec wstrzymanie obowiązku dokonywania przez kredytobiorcę płatności bieżących rat kredytu oraz zakaz złożenia przez bank oświadczenia o wypowiedzeniu umowy kredytowej i podania do Biura Informacji Kredytowej …