Spadki

DORADZANIE W SPRAWACH SPADKOWYCH W TRÓJMIEŚCIE

SPADKI GDAŃSK

Zapewniamy kompleksowe usługi związane z problematyką prawa spadkowego. Uważamy, że wszelkie rozrządzenia na wypadek śmierci powinny zostać świadomie dokonane przez przyszłego Spadkodawcę. W szczególności doradzamy w zakresie doboru sposobu rozporządzeń majątkowych pod kątem ewentualnych rozliczeń z innymi spadkobiercami oraz kosztów podatkowych takich czynności. Ponadto prowadzimy doradztwo i reprezentujemy klientów w postępowaniach związanych z nabyciem i działem spadku. Uczulamy naszych Klientów na przestrzeganie  terminów wyznaczonych przepisami prawa spadkowego a w szczególności podkreślamy ich doniosłość w przypadku gdy w grę wchodzi odziedziczenie długów przez osoby małoletnie –  w takim przypadku przed upływem sześciomiesięcznego terminu do odrzucenia spadku należy uzyskać zgodę od Sądu Rodzinnego na dokonanie takiej czynności.

 

PRAWO SPADKOWE GDAŃSK

Prawo spadkowe jest działem prawa cywilnego, który reguluje przejście ogóły  praw i obowiązków zmarłego na jego spadkobierców. W Polsce kwestie związane z prawem spadkowym reguluje księga czwarta Kodeksu Cywilnego zatytułowana Spadki, natomiast postępowanie dotyczące kwestii otwarcia spadku, nabycia spadku czy też działu spadku uregulowane jest w Kodeksie Postępowania Cywilnego.

 

POSTĘPOWANIE SPADKOWE GDAŃSK

Z prawem spadkowym nieodzownie łączą się poniższe pojęcia:

 • spadek – ogół praw i obowiązków należących do spadkodawcy w chwili jego śmierci i przechodzących na jego następców prawnych w drodze dziedziczenia,

 

 • dziedziczenie – wejście spadkobiercy w sytuację prawną spadkodawcy wskutek jego śmierci, polegającą w szczególności na nabyciu praw i obowiązków majątkowych, których podmiotem był spadkodawca,

 

 • spadkodawca – osoba fizyczna której prawa i obowiązki majątkowe z chwilą  śmierci stają się spadkiem,  a więc wyodrębnioną masą majątkową  podlegającą regulacji przepisów prawa spadkowego,

 

 • spadkobierca – podmiot (zarówno osoba fizyczna jak prawna) na którą przechodzą prawa i obowiązki zmarłego,

 

 • testament – rozporządzenie własnym majątkiem na wypadek śmierci,

 

 • polecenie spadkowe – zawarte w testamencie rozporządzenie, nakładające na spadkobiercę obowiązek określonego działania lub zaniechania, przy czym w ramach takiego rozrządzenia nikt nie staje się wierzycielem,

 

 • zapis spadkowy – częściowe rozrządzenie spadkodawcy co do poszczególnych rzeczy wchodzących w skład spadku na rzecz osoby trzeciej (Zapisobiorcy),

 

 • zachowek – jest to instytucja prawa spadkowego, mająca na celu ochronę najbliższych dla spadkodawcy osób przed dowolnym korzystaniem przez niego ze swobody testowania i rozporządzania jeszcze za życia swoim majątkiem w drodze darowizn. Zachowek zabezpiecza w szczególności interesy zstępnych , małżonków i rodziców pominiętych przez spadkodawcę w testamencie,

 

 • akt poświadczenie dziedziczenia – dokument sporządzony przez notariusza  będący wskazaniem spadkobierców zmarłego spadkodawcy  i przysługujących im udziałów spadkowych. W sprawach bezspornych notarialne poświadczenie dziedziczenia zastępuje sądowe postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku i znacznie upraszcza i przyspiesza procedurę spadkobrania, gdyż notariusz spisuje protokół dziedziczenia przy udziale wszystkich osób wchodzących do kręgu spadkobierców ustawowych i testamentowych, a także osób, na których rzecz spadkodawca poczynił zapisy windykacyjne.  Oznacza to zatem, że konieczna jest jednoczesna obecność wszystkich osób wchodzących do tego kręgu, czyli także tych, które nie dziedziczą, dlatego że spadkodawca pominął ich w testamencie,

 

 • stwierdzenie nabycia spadku – nabycie spadku przez spadkobiercę stwierdzane jest postanowieniem przez sąd ostatniego miejsca pobytu spadkodawcy, a jeżeli takiego miejsca nie da się ustalić w Polsce  to jest sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część (tzw. sąd spadku). W braku powyższych podstaw sądem spadku będzie Sad Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy,

 

 • odrzucenie spadku – czynność prawna polegająca na oświadczeniu spadkobiercy przed sądem lub notariuszem  o odrzuceniu praw i obowiązków wchodzących w skład masy spadkowej. Takie sytuacje mają miejsce najczęściej w przypadku, gdy długi wchodzące w skład spadku przewyższają wartość jego majątku.

 

 • dziedziczenie ustawowe – reguły ustanowione przepisami kodeksu cywilnego, opierające się na stosunku pokrewieństwa, małżeństwa bądź przysposobienia, określające nabycie spadku po zmarłym,

 

 • dziedziczenie testamentowe – nabycie spadku w oparciu o postanowienia zawarte w sporządzonym przez spadkodawcę testamencie,

 

 • opodatkowanie spadku – co do zasady nabycie aktywów w drodze spadkobrania obciążone jest obowiązkiem zapłaty podatku. Ustawa o Podatku od Spadków i Darowizn  przewiduje jednak szereg zwolnień podmiotowych jak i przedmiotowych. Zbycie nieruchomości nabytej w drodze spadkobrania może łączyć się z obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego,