Spadki

DORADZANIE W SPRAWACH SPADKOWYCH W TRÓJMIEŚCIE

SPADKI GDAŃSK

Zapewniamy kompleksowe usługi związane z problematyką prawa spadkowego. Uważamy, że wszelkie rozrządzenia na wypadek śmierci powinny zostać świadomie dokonane przez przyszłego Spadkodawcę. W szczególności doradzamy w zakresie doboru sposobu rozporządzeń majątkowych pod kątem ewentualnych rozliczeń z innymi spadkobiercami oraz kosztów podatkowych takich czynności. Ponadto prowadzimy doradztwo i reprezentujemy klientów w postępowaniach związanych z nabyciem i działem spadku. Uczulamy naszych Klientów na przestrzeganie terminów wyznaczonych przepisami prawa spadkowego a w szczególności podkreślamy ich doniosłość w przypadku gdy w grę wchodzi odziedziczenie długów przez osoby małoletnie – w takim przypadku przed upływem sześciomiesięcznego terminu do odrzucenia spadku należy uzyskać zgodę od Sądu Rodzinnego na dokonanie takiej czynności.

PRAWO SPADKOWE GDAŃSK

Prawo spadkowe jest działem prawa cywilnego, który reguluje przejście ogóły praw i obowiązków zmarłego na jego spadkobierców. W Polsce kwestie związane z prawem spadkowym reguluje księga czwarta Kodeksu Cywilnego zatytułowana Spadki, natomiast postępowanie dotyczące kwestii otwarcia spadku, nabycia spadku czy też działu spadku uregulowane jest w Kodeksie Postępowania Cywilnego.

POSTĘPOWANIE SPADKOWE GDAŃSK

Z prawem spadkowym nieodzownie łączą się poniższe pojęcia:

spadek

ogół praw i obowiązków należących do spadkodawcy w chwili jego śmierci i przechodzących na jego następców prawnych w drodze dziedziczenia,

spadkodawca​

osoba fizyczna której prawa i obowiązki majątkowe z chwilą śmierci stają się spadkiem, a więc wyodrębnioną masą majątkową podlegającą regulacji przepisów prawa spadkowego,

spadkobierca

podmiot (zarówno osoba fizyczna jak prawna) na którą przechodzą prawa i obowiązki zmarłego,

dziedziczenie

wejście spadkobiercy w sytuację prawną spadkodawcy wskutek jego śmierci, polegającą w szczególności na nabyciu praw i obowiązków majątkowych, których podmiotem był spadkodawca,

dziedziczenie ustawowe

reguły ustanowione przepisami kodeksu cywilnego, opierające się na stosunku pokrewieństwa, małżeństwa bądź przysposobienia, określające nabycie spadku po zmarłym,

dziedziczenie testamentowe

nabycie spadku w oparciu o postanowienia zawarte w sporządzonym przez spadkodawcę testamencie,

testament

rozporządzenie własnym majątkiem na wypadek śmierci,

zapis spadkowy

częściowe rozrządzenie spadkodawcy co do poszczególnych rzeczy wchodzących w skład spadku na rzecz osoby trzeciej (Zapisobiorcy),

polecenie spadkowe

zawarte w testamencie rozporządzenie, nakładające na spadkobiercę obowiązek określonego działania lub zaniechania, przy czym w ramach takiego rozrządzenia nikt nie staje się wierzycielem

unieważnienie testamentu

to proces, który ma celu unieważnienie testamentu ze względu na różne okoliczności, które mogły wpłynąć na jego ważność, np. wady formy testamentu, wady oświadczenia woli spadkodawcy

zachowek

jest to instytucja prawa spadkowego, mająca na celu ochronę najbliższych dla spadkodawcy osób przed dowolnym korzystaniem przez niego ze swobody testowania i rozporządzania jeszcze za życia swoim majątkiem w drodze darowizn. Zachowek zabezpiecza w szczególności interesy dzieci, małżonków i rodziców pominiętych przez spadkodawcę w testamencie,

umowa dożywocia

szczególny rodzaj umowy cywilnoprawnej, która pozwala na nieodpłatne lub odplatne przeniesienie własności nieruchomości przez dożywotnika na rzecz nabywcy w zamian za zapewnienie dożywotnikowi utrzymania, opieki lub innych świadczeń do końca jego życia. Umowa dożywocia może wyłączyć prawo do zachowku.

stwierdzenie nabycia spadku

nabycie spadku przez spadkobiercę stwierdzane jest postanowieniem przez sąd ostatniego miejsca pobytu spadkodawcy, a jeżeli takiego miejsca nie da się ustalić w Polsce to jest sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część (tzw. sąd spadku). W braku powyższych podstaw sądem spadku będzie Sad Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy,

akt poświadczenia dziedziczenia

dokument sporządzony przez notariusza będący wskazaniem spadkobierców zmarłego spadkodawcy i przysługujących im udziałów spadkowych. W sprawach bezspornych notarialne poświadczenie dziedziczenia zastępuje sądowe postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku i znacznie upraszcza i przyspiesza procedurę spadkobrania, gdyż notariusz spisuje protokół dziedziczenia przy udziale wszystkich osób wchodzących do kręgu spadkobierców ustawowych i testamentowych, a także osób, na których rzecz spadkodawca poczynił zapisy windykacyjne. Oznacza to zatem, że konieczna jest jednoczesna obecność wszystkich osób wchodzących do tego kręgu, czyli także tych, które nie dziedziczą, dlatego że spadkodawca pominął ich w testamencie,

dział spadku

jest to instytucja prawa spadkowego, mająca na celu ochronę najbliższych dla spadkodawcy osób przed dowolnym korzystaniem przez niego ze swobody testowania i rozporządzania jeszcze za życia swoim majątkiem w drodze darowizn. Zachowek zabezpiecza w szczególności interesy zstępnych , małżonków i rodziców pominiętych przez spadkodawcę w testamencie,

odrzucenie spadku

czynność prawna polegająca na oświadczeniu spadkobiercy przed sądem lub notariuszem o odrzuceniu praw i obowiązków wchodzących w skład masy spadkowej. Takie sytuacje mają miejsce najczęściej w przypadku, gdy długi wchodzące w skład spadku przewyższają wartość jego majątku.

opodatkowanie spadku

co do zasady nabycie aktywów w drodze spadkobrania obciążone jest obowiązkiem zapłaty podatku. Ustawa o Podatku od Spadków i Darowizn przewiduje jednak szereg zwolnień podmiotowych jak i przedmiotowych. Zbycie nieruchomości nabytej w drodze spadkobrania może łączyć się z obowiązkiem zapłaty podatku