Kredyty walutowe

Kredyty walutowe

Znacząca większość spraw sądowych dotyczących unieważniania wadliwych kredytów waloryzowanych kursem walut obcych odnosi się do franka szwajcarskiego. Niemniej jednak nie tylko umowy wyrażone w walucie CHF są unieważniane przez polskie sądy.

Z powodzeniem można zakwestionować umowy kredytów indeksowanych i denominowanych kursem euro, dolara i jena japońskiego chociaż te sprawy nie odniosły tak dużego rozgłosu medialnego jak postępowania dotyczące kredytów frankowych. Wynika to zapewne z tej prozaicznej przyczyny, że kredyty bakowe powiązane z innymi walutami niż frank szwajcarski zostały udzielone w znacznie mniejszej ilości.

Nielegalne Klauzule w Kredytach Waloryzowanych

Kredyty walutowe

Mechanizm przeliczeniowy zastosowany w umowach kredytów waloryzowanych kursem euro, dolara czy jena japońskiego jest analogiczny do tego, który występuje w umowach frankowych. Inaczej ujmując są to te same umowy z tą różnicą, że w miejsce franka szwajcarskiego wstawiony jest dolar, euro czy też jen. Tym samym umowy te zawierają takie same niedozwolone postanowienia umowne (klauzule abuzywne) jak umowy frankowe. Tym samym kredyty te można unieważnić w ten sam sposób co kredyty wyrażone w CHF.

Treść umów dotycząca takich kredytów zawiera także inne wady prawne, które można zaobserwować również w umowach kredytów CHF. Dotyczy to braku precyzyjnego określenia kwoty wypłacanego kredytu oraz sprzeczności postanowień umowy z art. 69 Prawa bankowego.

Ponadto można zaobserwować podobne okoliczności towarzyszące czynnościom związanym z wnioskowaniem o kredyt czy podpisywaniem umowy. Mianowicie należy wskazać, iż podobnie jak przy udzielaniu kredytów frankowych, doradcy kredytowi nie wywiązywali się należycie z ciążącego na nich obowiązku informacyjnego w zakresie szczegółowego pouczenia kredytobiorców o wszelkich ryzykach związanych z zaciągnięciem takiego kredytu czy też świadomie wprowadzali ubiegających się o kredyt w błąd sugerując, że kurs USD, EUR czy JEN są stabilne oraz, że ich wartość nie będzie w przyszłości ulegać znaczącym wahaniom.

W celu pozyskania szerszych informacji zapraszam do kontaktu z Kancelarią lub zapoznania się z naszą podstroną dotyczącą kredytów CHF https://marjanowski.pl/kredyty-chf/ .