Rozwody

SPRAWY ROZWODOWE W GDAŃSKU

Kancelaria od wielu lat zapewnia swoim Klientom na terenie Trójmiasta i okolic pomoc prawną związaną z przeprowadzeniem postępowania rozwodowego. Właściwym miejscowo do rozpatrywania spraw rozwodowych jest Sąd Okręgowy w Gdańsku. Świadczone przez nas usługi możemy podzielić na przedsądowe i sądowe.

W zakresie przedsadowej pomocy prawnej współpracujący z Kancelarią radca prawny lub adwokat rozwodowy przede wszystkim dokonuje weryfikacji przesłanek warunkujących dopuszczalność rozwodu. W szczególności należy dokonać oceny czy rozkład pożycia małżeńskiego pomiędzy małżonkami ma trwały charakter i jest zupełny. Zatem rozwód będzie dopuszczalny w sytuacji, gdy pomiędzy małżonkami:

  1. Ustała więź emocjonalna (wygaśniecie miłości)
  2. Ustała więź fizyczna (małżonkowie przeszli ze sobą współżyć)
  3. Ustała więź materialna (małżonkowie nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego nawet przy wspólnym zamieszkiwaniu)

a także nie sprzeciwia się temu dobro ich małoletnich dzieci.

Kolejnym etapem doradztwa przedsądowego jest ustalenie z Klientem trybu rozwodu – tzn. czy celem jest rozwiązanie małżeństwa poprzez rozwód bez orzekania o winie stron czy też rozwód z orzeczeniem o winie współmałżonka. Co do zasady sugerujemy Klientom zawarcie porozumienia przedrozwodowego, w którym określą warunki rozwiązania małżeństwa (ustalenie winy stron lub jej braku, ustalenie władzy rodzicielskiej, ustalenie miejsca zamieszkania małoletnich dzieci oraz wysokości świadczeń alimentacyjnych). Przeprowadzenie rozwodu z uprzednio zawartą ugodą rozwodową w zasadzie gwarantuje  łagodny i szybki przebieg przed Sądem procedury rozwodowej. Nie mniej jednak bywają sprawy trudne, przy których strony z różnych powodów nie są w stanie wypracować ewentualnych warunków porozumienia rozwodowego a wręcz nie są taką ugodą zainteresowane. W takich wypadkach wszczynane jest postępowanie o przecenie  rozwodu z wyłącznej winy jednego z małżonków. Procedura rozwodowa w takich wypadkach wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego w ramach którego należy tą winę udowodnić poprzez zeznania świadków, dokumenty i w miarę możliwości zapisy audio-wizualne. Takie postępowanie ze swojej natury jest postępowaniem trudniejszym, bardziej długotrwałym i obciążonym dużo większym negatywnym ładunkiem emocjonalnym stron.

Sądową pomoc prawną świadczymy na sali rozpraw reprezentując uzgodnione na etapie przedsądowym interesy naszego Klienta i biorąc czynny udział w prowadzonym przez Sąd postępowaniu dowodowym. Ponadto zapewniamy sporządzanie i wysyłkę wszelkich pism procesowych.

Zapewniamy zastępstwo i kompleksową pomoc prawną w pozwach o :

– rozwód z orzeczeniem o winie jednego małżonka,

– rozwód z orzeczeniem o winie obojga stron,

– rozwód bez orzekania o winie,

– rozwód z podziałem majątku wspólnego,

– rozwód z ustaleniem praw rodzicielskich,

– rozwód z ustaleniem opieki nad dzieckiem,

– rozwód z zasądzeniem alimentów na rzecz małżonka i dziecka,

– rozwód z zabezpieczeniem roszczeń alimentacyjnych,

– rozwód z orzeczeniem o eksmisji,

– rozwód z ustaleniem prawa do korzystania ze wspólnego mieszkania,

– rozwód z ewentualnym zwolnieniem od kosztów sądowych,

– podział majątku po rozwodzie,

– separacja na zgodny wniosek małżonków,

– separacja na żądanie jednego małżonka,

– separacja bez orzekania o winie,

– separacja z rozstrzygnięciem alimentów i władzy rodzicielskiej,

– zniesienie separacji,

– zniesienie separacji z powierzeniem władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom oraz

utrzymaniem między rodzicami rozdzielności majątkowej,

– unieważnienie małżeństwa,

– orzeczenie o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania lub o jego podziale

bądź przyznaniu go jednemu z małżonków,

– sporządzanie propozycji ugodowych w powyższym zakresie,

– orzeczenie o  wykonywaniu władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim

dzieckiem rozwodzących się małżonków, a także ustaleniem miejsca zamieszkania

małoletniego dziecka stron i kontaktów z dzieckiem,

– porozumienie małżonków dotyczące sposobu wykonania władzy rodzicielskiej i

wykonywania kontaktów z dzieckiem po rozwodzie,