Polisolokaty


Polisolokata  to umowa ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym łącząca w sobie element lokaty oszczędnościowych inwestycyjnej i polisy na życie. W ramach tej umowy na Ubezpieczonym ciąży obowiązek zapłaty okresowych składek, które Ubezpieczyciel bądź Bank inwestuje w fundusze inwestycyjne. Założeniem tego produktu finansowego było uzyskanie dla Ubezpieczonego przez instytucję finansową dodatkowego zysku zainwestowanych przez niego środków pieniężnych.  Niestety było to założenie teoretyczne. Praktyka pokazała, że Ubezpieczeni nie odnotowywali zysków z Polisolokat, gdyż jeżeli w ogóle takie się pojawiły to były „konsumowane” przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe lub Banki w ramach licznych opłat i prowizji pobieranych w ramach obsługi Polisolokaty.

Ubezpieczeni, którzy zauważyli, że produkt ten nie zarabia na nich rozwiązywali umowy na ten produkt finansowy i dowiadywali się, że zamknięcie Polisolokaty jest dla nich bardzo niekorzystne, gdyż Ubezpieczyciel bądź Bank zatrzymywał znaczną część zainwestowanych środków pieniężnych w ramach tzw. „opłaty likwidacyjnej”. W konsekwencji Konsumenci którzy zawarli takie umowy zastali pozbawieni nawet 80% swoich oszczędności a Instytucje Finansowe nadal obracały niesłusznie zatrzymanymi pieniędzmi.

Takie działania Instytucji Finansowych są sprzeczne z dobrymi obyczajami oraz rażąco naruszają interesy konsumentów. Na mocy aktualnie  obowiązujących przepisów prawa towarzystwa ubezpieczeniowe oraz banki dopuściły się naruszenia art. 3851 § 1. kodeksy cywilnego, który przewiduje szczególną ochronę konsumentów w relacjach z przedsiębiorcami posługującymi się wzorcami umów, które nie podlegają indywidualnym ustaleniom. . Firmy ubezpieczeniowe oraz Banki wykorzystywały swoją pozycję nadrzędną wobec Konsumentów oferując im produkt korzystny jedynie dla siebie. Zatem umowy te były tzw. umowami jednostronnie profesjonalnymi a  Konsumenci, jako słabsze strony  umów paolisolaktowych,  nie mieli możliwości ani zrozumienia oferowanego im produktu ani negocjacji jego warunków. W takiej sytuacji Konsumenci uprawnieni są dochodzenia w ramach postępowania sądowego –  zwrotu bezprawnie pobranych środków pieniężnych.