Kredyty CHF

UNIEWAŻNIENIE I ODFRANKOWIENIE KREDYTÓW CHF

 

POMOC DLA FRANKOWICZÓW

 1. Bezpłatna analiza umowy kredytowej,
 2. Bezpłatna symulacja korzyści finansowych z tytułu unieważnienia bądź odfrankowienia kredytu CHF,
 3. Analiza możliwości zabezpieczenia roszczeń Kredytobiorców wobec Banku poprzez zawieszenie spłat rat kredytu frankowego w toku postępowania sądowego
 4. Reprezentacja w sądzie – opłata początkowa uwzględnia dwie instancje (możliwość zapłaty w ratach) +  wynagrodzenie za sukces (wysokość proporcjonalna do wysokości wygranej),
 5. Egzekucja prawomocnych wyroków sądowych w cenie opłat za reprezentację w sądzie,
 6. Pomoc przy wykreśleniu lub modyfikacji hipoteki

 

POSTĘPOWANIA SĄDOWE DOTYCZĄCE KREDYTÓW FRANKOWYCH

W zależności od  treści umowy kredytowej wyrażonej we frankach szwajcarskich występujemy do Sądu z powództwem:

 • o stwierdzenie nieważności umowy kredytu frankowego (zdecydowana większość umów kredytowych),
 • o odwalutowanie (odfrankowenie) kredytu CHF poprzez eliminację niedozwolonych klauzul umowych (abuzywnych) i rozliczenie umowy kredytowej według stawki LIBOR,

 

SKUTKI UNIEWAŻNIENIA UMOWY KREDYTU CHF

 • Stwierdzenie, że umowa kredytu frankowego nie istniała (nie obowiązywała) od samego początku,
 • Nieważność zabezpieczenia umowy kredytowej tj. hipoteki i ubezpieczenia niskiego wkładu własnego,
 • Obowiązek rozliczenia pomiędzy Kredytobiorcą a Bankiem wzajemnie uzyskanych świadczeń pieniężnych – w szczególności wysokie prawdopodobieństwo zwrotu całego udostępnionego przez Bank kapitału (możliwe jest podniesienie zarzutu potrącenia wzajemnych roszczeń lub zarzutu przedawnienia roszczeń Banku z uwagi na trzyletni okres przedawnienia liczony od chwili zakwestionowania przez Kredytobiorcę skuteczności umowy kredytowej)
 • Możliwość wystąpienia przez Bank wobec Kredytobiorcy z roszczeniem o zapłatę z tytułu wynagrodzenia za korzystanie z kapitału,

 

SKUTKI ODFRANKOWIENIA UMOWY KREDYTU CHF

 • Usunięcie z umowy kredytu frankowego niedozwolonych postanowień umownych (klauzul abuzywnych),
 • Umowa Kredytu CHF przekształca się w umowę kredytu złotówkowego z niskim oprocentowaniem stawką LIBOR,
 • Frankowiczom przysługuje zwrot nadpłat z tytułu zapłaty zawyżonych rat z uwagi na nieprawidłowo ustalony przez Bank kurs franka szwajcarskiego,
 • Obniżenie wysokości pozostałych do zapłaty rat kredytowych,

 

ZAWIESZENIE PŁATNOŚCI RAT PRZY KREDYTACH CHF

 • w ramach przedsądowej analizy spraw kredytów frankowych sprawdzamy możliwości zawieszenia spłaty rat kredytowych do czasu zakończenia prawomocnego zakończenia procesu sądowego,
 • oceniamy szanse na wydanie przez sąd tytułu zabezpieczającego  uprawniającego kredytobiorcę  do zawieszania spłaty rat,
 • informujemy klientów o ryzyku i skutkach prawnych związanych z zaprzestaniem spłaty rat z pominięciem procedury uzyskania sądowego tytułu zabezpieczającego,
 • zaprzestanie płatności kredytu CHF nie oznacza natychmiastowej egzekucji komorniczej. Bank zobowiązany jest do przeprowadzenia postępowania sądowego w ramach którego kredytobiorca może podnieść zarzut nieważności umowy kredytowej lub powołać się na zawarte w niej niedozwolone klauzule umowne,

 

PROBLEMATYKA WYNAGRODZENIA BANKU ZA KORZYSTANIE Z KAPITAŁU PRZY UNIEWAŻNIENIU KREDYTU CHF

Coraz częściej u Klientów zaczynają się pojawiać obawy związane z ewentualnymi roszczeniami banków o zapłatę „wynagrodzenia za korzystanie z kapitału”. Zgodnie z powszechnie przyjmowanym przez prawników stanowiskiem takie roszczenia nie mają podstaw prawnych ani w polskim systemie prawnym ani w porządki prawnym Unii Europejskiej. Banki występując z takimi roszczeniami narażają się na zarzut pogwałcenia praw konsumenckich, gdyż stanowiłby to próbę czerpania korzyści ze swoich nieuczciwych praktyk co jednocześnie byłoby naruszeniem dyrektywy 93/13/EWG. Ponadto powyższe stanowisko potwierdził Sąd Apelacyjny w Białymstoku wydając w dniu 20.02.2020r. wyrok w sprawie I Aca 635/19. Ponadto należy wskazać, że Kredytobiorcy w ramach rozliczeń z tytułu prawomocnie unieważnionej przez Sąd umowy kredytu CHF nie są pozbawieni możliwości dochodzenia zapłaty od Banku wynagrodzenia za korzystanie z ich kapitału.

 

FQA – Najczęściej Zadawane Pytania

1. Jakiej dokumentacji potrzebuję aby wszcząć przeciwko Bankowi procedurę o unieważnienie lub odfrankowienie kredytu CHF?

Dokumentacją niezbędną do wszczęcia sprawy są poniżej wskazane dokumenty:

 • Umowa kredytowa,
 • Aneksy do umowy,
 • Regulamin kredytowy,
 • Zaświadczenie z Banku będącego stroną umowy kredytu CHF (lub jego następcy prawnego) o wysokości wypłaconej/ych transzy/ach kredytu,
 • Wydana przez Banku historia spłaty kredytu CHF,

2. Na czym polega różnica pomiędzy kredytem indeksowanym i kredytem? 

Kredyt indeksowany jest kredyty, który z góry określa wypłatę transzy kredytu w złotych polskich a do rozliczeń związanych z ustaleniem wysokości zadłużenia i rat kredytowych odsyła do waluty CHF według kursu z dniu powstania zobowiązania kredytowego lub wymagalności raty kredytowej.

Kredyt donominowany to taki kredyt, którego wysokość wyrażona jest we frankach szwajcarskich natomiast wysokość wypłacanej przez Bank transzy kredytu lub płaconej przez Kredytobiorcę raty kredytu w złotych polskich skorelowana jest z aktualnym na dzień wypłaty lub spłaty kursem waluty CHF.

Różnica w powyższych kredytach dotyczy zatem waluty jaka jest wskazana w umowie kredytu – PLN lub CHF.

3. Czym są klauzule abuzywne w umowach kredytów CHF?

Klauzule abuzywne to niedozwolone postanowienia umowne zawarte w umowie z konsumentem (kredytobiorcą), które zmierzają do naruszenia równorzędności stron umowy i do dezinformacji konsumenta. W przypadku umów kredytów CHF najczęściej dotyczą one postnowień określających sposób przeliczania waluty przy wypłacie i spłacie kredytu w odniesieniu do wysokości kursu franka szwajcarskiego określonego w tabeli Banku.

4. Czy spłata kredytu CHF uprawnia do wszczęcia procedury przeciwko Bankowi?

Spłata kredytu nie jest przeszkodą do wytoczenia powództwa przeciwko Bankowi. Jedyną przeszkodę może stanowić upływ terminu przedawnienia roszczeń wobec Banku. Sugerujemy zatem konsultację w celu weryfikacji upływu okresu przedawnienia jak i zasadności roszczeń.

5. Jakie są etapy postępowania w sprawach o unieważnienie kredytu CHF lub odfrankowienie umowy kredytowej?

Generalnie w przedmiotowych sprawach mamy dwa etapy postępowania:

 • a.  przedsądowy (fakultatywny),
 • b.  sądowy (obligatoryjny)

Etap przedsądowy polega z reguły na złożeniu reklamacji do Banku w celu zgłoszenia roszczenia związanego ze stwierdzeniem nieważności umowy kredytowej wyrażonej we franku szwajcarskim albo odfrankowieniem kredytu i żądaniem zapłaty przez Bank nadpłaconych rat kredytowych. Postępowanie takie pod kątem praktycznym jest zbędne gdyż nie prowadzi  do konstruktywnego zakończenia problemu, gdyż Banki z góry odmawiają zadośćuczynienia roszczeniom Kredytobiorców względnie składają propozycje ugodowe. Odnosząc się do próby polubownego zakończenia sporu przez Bank warto wskazać, że złożona Kredytobiorcy propozycja ugodowa jest mało opłacalna w szczególności mając na względzie korzyści jakie można uzyskać doprowadzając do unieważnienia umowy kredytu CHF.

Etap sądowy staje się zatem w znaczącej większości przypadków etapem obligatoryjnym, gdyż do unieważniania bądź odfrankowienia umowy kredytu wyrażonego we franku szwajcarskim można doprowadzić wyłącznie w wyniku postępowania sądowego. Warto w tym miejscu wskazać, że z góry trzeba założyć, iż etap sądowy będzie etapem dwuistancyjnym, gdyż każdy wyrok Sądu I Instancji jest zaskarżany apelacją – w znakomitej większości przypadków składaną przez Bank. Ponadto z uwagi na wysoką wartość przedmiotu sporu pomimo niekorzystnych dla Banków orzeczeń Sądów II Instancji – Banki składają skargi kasacyjne do Sądu Najwyższego 

6. Jak długotrwałe jest postępowanie w sprawach o stwierdzenie nieważności kredytu CHF lub odfrankowienie umowy kredytowej?

Jeżeli chodzi o unieważnienie umowy CHF to należy założyć, że postępowanie przed sądem w I instancji nie zakończy się szybciej niż upływem pół roku od jego wszczęcia. Nie mniej jednak sytuacje takie zdarzają się dość rzadko gdyż czas prowadzenia postępowania uwarunkowany jest wieloma czynnikami – ogólnym obłożeniem danego sądu,  względną potrzebą przeprowadzenia dowodów z zeznań świadków i stron. Najczęściej w sądach trójmiejskich postępowanie trwa około jednego roku czasu po przeprowadzeniu dwóch rozpraw. Kancelaria miała też przypadki, że sąd orzekał unieważnienie umowy kredytu CHF po upływie 6 miesięcy i przeprowadzeniu jednej rozprawy.

W przypadku spraw dotyczących odfrankowienia umowy kredu CHF postępowanie sądowe trwa o pół roku do roku dłużej niż w przypadku unieważnienia umowy, gdyż  w tego typu sprawach koniecznie przeprowadzenie jest dowodu z opinii biegłego sądowego ds. finansowych w celu wyliczenia wysokości nadpłaty rat  kredytowych.

7. Jakie są koszty przeprowadzenia postępowania o unieważnienie kredytu CHF lub odfrankowienie umowy kredytowej?

W celu wszczęcia procedury sądowej niezbędne jest dokonanie opłaty sądowej której wysokość wynosi 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) niezależnie od wysokości wartości przedmiotu sporu. W przypadku spraw o odfrankowienie kredytu CHF należy się liczyć dodatkowo z obowiązkiem zapłaty zaliczki na poczet opinii biegłego sądowego, która wyniesie około 1.500,00 zł (jeden tysiąc pięćset) złotych. Wynagrodzenie Kancelarii jest dwuetapowe – opłata za przeprowadzenie postępowania sądowego, której wysokość zależy od wysokości wartości przedmiotu sporu (minimum 5.000,00 zł) i wynagrodzenie za sukces (5% do 20% wartości zaoszczędzonej przez Kredytobiorcę kwoty pozostałego do spłaty kredytu da dzień wytoczenia powództwa przeciwko Bankowi lub 5% do 20% wartości kwoty uzyskanej po zakończeniu postępowania o zwrot nienależnie zapłaconych rat)

 

KLUCZOWE ORZECZENIA W/S KREDYTÓW FRANKOWYCH

 wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (TSUE) z dnia 3 października 2019r.  w sprawie państwa Dziubak (C-260/18)

 1. możliwość uznania przez Sąd Krajowy nieważności całej umowy kredytowej wyrażonej we frankach szwajcarskich pod warunkiem, że unieważnienie kredytu CHF nie będzie sprzeczne z dobrem Kredytobiorcy,
 2. możliwość ustalenia przez Sąd Krajowy bezskuteczności części umowy kredytowej CHF w zakresie zapisów odwołujących się do franka szwajcarskiego,

wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (TSUE) z dnia 29 kwietnia 2021r.  w sprawie (C-19/20)

unieważnienie umowy w postępowaniu przed Sądem Krajowym nie może zależeć od wyraźnego żądania konsumentów, lecz wynika z obiektywnego zastosowania przez Sąd Krajowy  kryteriów ustanowionych na mocy prawa krajowego

wyrok Europejskiego Trybunał Sprawiedliwości (TSUE) z dnia w sprawie C-609/19 oraz w sprawach połączonych od C-776/19 do C-782/19 BNP Paribas Personal Finance SA

 1. wobec konsumenta, który zawarł umowę kredytu denominowanego w walucie obcej i nie ma wiedzy w zakresie nieuczciwego charakteru warunku zawartego w umowie kredytu, nie może obowiązywać jakikolwiek termin przedawnienia w odniesieniu do zwrotu kwot zapłaconych na podstawie tego warunku,
 2. Informacje przekazane konsumentowi przez kredytodawcę dotyczące istnienia ryzyka kursowego nie spełniają wymogu przejrzystości, jeżeli opierają się na założeniu, że parytet między walutą rozliczeniową a walutą spłaty pozostanie stabilny przez cały okres obowiązywania tej umów

Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 2021r. w sprawie III CZP 6/21

a.Niedozwolone postanowienie umowne (art. 3851 § 1 k.c.) jest od początku, z mocy samego prawa, dotknięte bezskutecznością na korzyść konsumenta, który może udzielić następczo świadomej i wolnej zgody na to postanowienie i w ten sposób przywrócić mu skuteczność z mocą wsteczną.

b. Jeżeli bez bezskutecznego postanowienia umowa kredytu nie może wiązać, konsumentowi i kredytodawcy przysługują odrębne roszczenia o zwrot świadczeń pieniężnych spełnionych w wykonaniu tej umowy (art. 410 § 1 w związku z art. 405 k.c.). Kredytodawca może żądać zwrotu świadczenia od chwili, w której umowa kredytu stała się trwale bezskuteczna.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 lutego 2021r. w sprawie III CZP 11/20

Stronie, która w wykonaniu umowy kredytu, dotkniętej nieważnością, spłacała kredyt, przysługuje roszczenie o zwrot spłaconych środków pieniężnych jako świadczenia nienależnego (art. 410 § 1 w związku z art. 405 k.c.) niezależnie od tego, czy i w jakim zakresie jest dłużnikiem banku z tytułu zwrotu nienależnie otrzymanej kwoty kredytu.