Sprawy rodzinne

W zakresie prawa rodzinnego kancelaria prowadzi przede wszystkim sprawy o:
 
 

Alimenty

 

  – przyznanie świadczeń alimentacyjnych na rzecz małoletniego dziecka,

  – zabezpieczenie alimentów na czas trwania postępowania,

  – podwyższenie lub obniżenie wysokości alimentów,

  – ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego,

  – zwrot niesłusznie zapłaconych alimentów,

  – przyznanie alimentów na rzecz kobiety ciężarnej oraz pokrycie kosztów

  – przyznanie alimentów na rzecz byłego małżonka

 

Zniesienie współwłasności majątkowej małżeńskiej i podział majątku wspólnego

 

  – podział majątku wspólnego,

  – ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym,

  – zniesienie wspólności ustawowej,

  – umowy majątkowe małżeńskie,

  – negocjacje w zakresie podziału majątku

 

Rozstrzygnięcie o władzy rodzicielskiej i ustalenie kontaktów z dzieckiem

 

  – ustalenie kontaktów z dzieckiem,

  – przyznanie, odebranie, zawieszenie bądź ograniczenie władzy rodzicielskiej,

  –  rozstrzygnięcie w istotnych sprawach dziecka,

  – wydanie dziecka,

  –  zmiana wyroku rozwodowego w zakresie władzy rodzicielskiej

  – zaprzeczenie ojcostwa, macierzyństwa

  – ustalenie ojcostwa, macierzyństwa

 

Adopcja, kuratela i opieka

 

  – ubezwłasnowolnienie całkowite lub częściowe,

  – ustanowienie opiekuna bądź kuratora,

  – uchylenie opieki bądź kurateli,

  – zwolnienie z obowiązku objęcia opieką,

  – ustanowienie kuratora dla osoby nieobecnej,

  – ustanowienie kuratora dla dziecka poczętego,

  – przysposobienie i rozwiązanie przysposobienia